VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre spotrebiteľov

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti

 

1.1 Predávajúci

Obchodné meno:             Bonikera, s. r. o.
Právna forma:                  spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:                               Sibírska 38, 931 02 Bratislava
IČO:                                 51 133 814
DIČ:                                 2120613000

Zapísaná v:                      obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,

vložka č.: 123324/B

Zastúpená:                        Bc. Monika Sýkorová, konateľ

 

Spoločnosť Bonikera, s. r. o. nie je platcom DPH.

(ďalej ako „predávajúci“)

1.2 Kontaktné údaje

Telefónne číslo: 0948 528 616

E-mail: info@bonikera.sk

1.3 Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27
e-mail: info@soi.sk
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

 

2. Úvodné ustanovenia

 

2.1  Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy a o reklamačnom poriadku.

2.2  VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.bonikera.sk.

2.3  V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

 

3. Vymedzenie pojmov

 

3.1 Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,

 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

 

4. Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy

 

4.1 Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAJ DO KOŠÍKA“.

4.2 Pred uzatvorením zmluvy, skôr ako kupujúci odošle objednávku, poskytne predávajúci kupujúcemu všetky zákonom požadované informácie (Informácie poskytované pred uzavretím zmluvy).

4.3 Kupujúci následne vyplní fakturačné/dodacie údaje, vyberie spôsob dopravy a platby a zašrktne súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

4.4 Vytvorená objednávka bude zaregistrovaná v systéme, o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením.  Obsahom e-mailové oznámenia budú aj nasledujúce informácie:

 • hlavné vlastnosti tovaru;

 • celkovú cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné;

 • informácia o dĺžke trvania zmluvy vrátane minimálnej dĺžky trvania záväzkov spotrebiteľa;

 • informácia o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie;

 • všeobecné obchodné podmienky.

4.5 Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo/funkciu s názvom „objednávka s povinnosťou platby“, čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, ako aj to, že bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami.

4.6 Predávajúci následne zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu záväzné potvrdenie o uzavretí zmluvy. Potvrdenie bude obsahovať informácie poskytované pred uzavretím zmluvy.

4.7 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. 

4.8 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, vzniká na základe elektronického potvrdenia objednávky v systéme predávajúcim.

4.9 Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva vzniká až elektronickým potvrdením objednávky v systéme predávajúcim.

4.10 Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

 

5. Storno objednávky

 

5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

5.1.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.  

5.1.2 Kupujúci môže stornovať objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu ešte do 24 hodín po jej záväznom potvrdením.

5.1.3 V prípade stornovania už potvrdenej objednávky platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

5.2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.);

 • v prípade technické zlyhania, poruchy portálu e-shopu, v prípade zjavnej chyby v písaní a počítaní a inej zrejmej nesprávnosti;

 • v prípade vypredania zásob.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

6. Cena tovaru

 

6.1 Cena tovaru je konečná, uvádzaná v mene EUR.

6.2 Zľavy/Akcie/Výhody

Zľavy/Akcie/Výhody platia  v súlade s ich podmienkami výlučne od a do uvedeného dátumu danej zľavy/akcie/výhody alebo do vypredania zásob. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak platí, že jednotlivé zľavy/akcie/výhody nie je možné vzájomne kombinovať.

6.3 Darček

V prípade, že ste k tovaru dostali darček (bez akejkoľvek platby, t.j. za 0,- eur) Prípadná reklamácia sa na darček nevzťahuje. Nie je to predaný tovar. Spoločnosť Bonikera, s.r.o. si ohľadom dodania darčeku vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch, ako aj právo jeho dodania do vyčerpania zásob.

 

7. Platobné podmienky

 

7.1 Za tovar a služby zakúpené v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

7.2 Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v bode 8 týchto VOP.

7.3  Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
b) zľavu za opakovaný nákup,
c) zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
e) zľavu za prihlásenie sa na odber noviniek
Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

7.4 Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške.

 

8. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 

8.1 Pri platbe na dobierku si predávajúci za dopravné účtuje:

- pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5 €;

8.2 Spoločnosť Bonikera, s.r.o. si balné neúčtuje.

8.3 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

8.4 Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo dohodnuté v objednávke.

 

9. Dodacie podmienky

 

9.1 Pri každom tovare je uvedená dodacia lehota a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia zmluvy daný tovar zvyčajne odosielame - odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi.

9.2 Ak bude pri tovare uvedené „do 3 dní“ / „do 5 dní“ / „do 7 dní“, je lehota na dodanie tovaru zvyčajne tomto počte dní alebo v prípade neočakávanej situácie aj viac, pretože tieto produkty nie sú fyzicky skladom na predajni pripravené na okamžitú expedíciu.

9.3 Ak bude pri tovare uvedené „na objednávku“, je lehota na dodanie tovaru individuálna, pretože ide o zhotovenie novej veci podľa individuálnych predstáv a požiadaviek objednávateľa, a po jej reálnom zistení budeme kupujúceho obratom informovať e-mailom.

9.4 Každý kupujúci je informovaný e-mailom o všetkých zmenách stavu jeho objednávky. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

9.5 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

9.6 Tovar dodávame na celom území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a príp. ďalších dodacích podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim (e-mailom).

9.7 Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe tovaru), obchodné podmienky, formulár na odstúpenie od zmluvy.

9.8 Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. K dodacej lehote treba preto pripočítať dni, počas ktorých trvá doručenie prostredníctvom daného prepravcu. O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi, Vás budeme informovať e-mailom a SMS.

9.9 Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

9.10 V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sme ako predávajúci povinní splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 30 dní na Vami určený bankový účet, ktorý nám zašlete na náš mail bonikera@bonikera.sk

 

10. Výhrada vlastníctva

 

10.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

10.2 V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim pre tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť túto reklamáciu až v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny k predmetu kúpnej zmluvy.

 

11. Odstúpenie od zmluvy

 

11.1 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

11.1.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene: keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: Bonikera, s.r.o. so sídlom: Sibírska 38, IČO: 51133814 alebo e-mailom: bonikera@bonikera.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

11.1.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame (t.j. 5 € za dopravu prostredníctvom kuriéra pre územie SR). Platby Vám budú vrátené najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.


VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

– Komu:

Bonikera, s. r. o.
Sibírska 38, 931 02 Bratislava
IČO: 51 133 814
DIČ: 2120613000

zastúpená: Bc. Monika Sýkorová, konateľ

telefónne číslo: 0948 528 616

e-mail: info@bonikera.sk

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

 

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

 

– Dátum …………..

 

* Nehodiace sa prečiarknite.


Týmto Vás informujeme, že ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Informácia o zodpovednosti kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

Kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy

Prípady sú uvedené v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z.

11.2.1 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, kupujúci je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:

 • vrátený tovar nesmie javiť známky používania

 • vrátený tovar musí byť nepoškodený

 • vrátený tovar musí byť kompletný

 • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúru.

11.2.2 Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované! 

11.2.3 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

11.2.4 Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť všetky platby a náhrady, a to vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

12. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

 

12.1 Napriek tomu, že sa naša spoločnosť snaží robiť našu prácu čo najlepšie a ponúkať Vám perfektné služby, môže sa stať, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií slúži tento reklamačný poriadok.

12.2 Zodpovednosť za vady predaného tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch  predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad - faktúra).

Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky. Následne nás neodkladne kontaktujte s fotodokumentáciou mailom alebo telefonicky.

12.3 Záručná doba

Záručná doba na tovar zakúpený kupujúcim – fyzickou osobou v internetovom obchode www.bonikera.sk je 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Záručná doba na tovar zakúpený kupujúcim – právnickou osobou v internetovom obchode www.bonikera.sk je 12 mesiacov podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.

12.4 Zánik práv

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Kupujúci preto môže uplatniť reklamáciu len v záručnej dobe.

12.5 Právo na uplatnenie reklamácie

Ak kupujúci zistí, že dodaný tovar má vadu, t.j. nemá požadované, prípadne právnymi predpismi stanovené vlastnosti, resp. nie je v bežnej kvalite,  má právo túto vadu reklamovať.

Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil a ďalej nesmie tovar používať s ohľadom na charakter vady.

12.6 Kde možno reklamáciu uplatniť

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv písomne na adrese: Bonikera, s.r.o., Sibírska 38, Bratislava, 831 02 zaslaním reklamovaného tovaru a uvedením vady tovaru. Tovar, ktorý kupujúci reklamuje nemôže byť špinavý.  K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Tovar odporúčame zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani akceptované. Kupujúci môže tiež uplatniť reklamáciu osobne v sídle predávajúceho.

12.7 Čo možno reklamovať

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

12.8 Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Nesprávnym používaním sa rozumie nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na čistenie, skladovanie a používanie pre iný účel ako bol určený. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený, pričom mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na určený účel. Výrobok nie možné reklamovať  pre fľaky, škvrny a iné ušpinenie tovaru, ktoré vznikli po prevzatí tovaru. Výrobok nesmie byť poškodený jeho nadmerným zaťažovaním alebo zanedbaním starostlivosti o jeho údržbu.

Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku.

12.9 Poučenie o právach kupujúceho

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru, je predávajúci povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka v nasledovnom rozsahu:

a) odstrániteľná vada

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b) neodstrániteľná vada

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

12.10 Právo voľby kupujúceho

Kupujúci má právo voľby, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní.

12.11 Určiť spôsob vybavenia reklamácie

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m)  zákona. č. 250/2007 Z. z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Tieto spôsoby vybavenia reklamácie sú: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12.12 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

12.13 Potvrdenie o uplatnení reklamácie

Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie dodať ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

12.14 Doklad o vybavení reklamácie

Predávajúci o vybavení reklamácie vydá a doručí kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12.15 Evidencia reklamácií

Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách a na požiadanie orgánu dozoru ju sprístupní k  nahliadnutiu. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

12.16 Tento reklamačný poriadok bude prístupný na viditeľnom mieste dostupnom pre kupujúceho.

 

13. Informácia o alternatívnom riešení sporov

 

Vážený kupujúci, v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Vás týmto informujeme, že  ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým  sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaša práva.

Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti sú:

Obchodné meno:             Bonikera, s. r. o.
Právna forma:                  spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:                               Sibírska 38, Bratislava, 83102
IČO:                               51133814
DIČ:                               2120613000
Zapísaná v:                     obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,

vložka č.: 123324/B
Zastúpená:                       Bc. Monika Sýkorová, konateľ

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba: Bc. Monika Sýkorová

Telefónne číslo: +421 948 528 616

E-mail: bonikera@bonikera.sk

 

(ďalej ako spoločnosť alebo ako „predávajúci”).

Ak naša spoločnosť na Vašu žiadosť  o nápravu odpovedala  zamietavo alebo na ňu neodpovedala  do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, ktorému z nich uvedený návrh podáte. Zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.

Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe a obsahuje zákonom predpísané náležitosti.

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zároveň ste oprávnený použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kde vyplníte elektronický formulár sťažnosť na obchodníka. 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur vrátane DPH. Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu. Avšak ani záväznosť takejto dohody nebráni stranám, aby svoj spor následne riešili súdnou cestou.

 

14. Informácia o postupoch uplatňovania sťažností a podnetov spotrebiteľov

 

14.1 V prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť e-mailové kontakty: bonikera@bonikera.sk

 

15. Ochrana osobných údajov

 

15.1 Naša spoločnosť prijala viaceré bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu Vašich osobných údajov  v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a za týmto účelom má vypracovaný Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.

15.2 Prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov je: Bonikera, s. r. o. so sídlom: Sibírska 38, Bratislava, 83102, IČO: 51133814. V súvislosti s prevádzkovaním e-shopu sa spracúvajú osobné údaje v týchto informačných systémoch osobných údajov:

IS E-shop

Účelom spracúvania osobných údajov je predaj tovaru, vyhotovenie faktúry a dodanie tovaru. Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je zmluvný vzťah § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

IS Marketing

Účelom spracúvania osobných údajov je informovanie klientov o ponúkaných službách a tovaroch, zasielanie newsletterov. Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým má klient záujem o zasielanie newsletterov.

IS Vernostný program

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie zliav registrovaným klientom. Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým má klient záujem o poskytovanie zliav.

IS Súťaže

Účelom spracúvania osobných údajov je organizovanie spotrebiteľských súťaži.  Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým trvá daná súťaž vrátane jej vyhodnotenia a zaslania cien.

15.3 Vaše osobné údaje sa nebudú zverejňovať, nebudú poskytnuté tretím stranám a cezhraničný prenos osobných údajov sa nebude uskutočňovať. Osobné údaje môžu byť sprístupnené prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly  a v rámci poskytovania technickej údržby poskytovateľovi IT servisu alebo poskytovateľovi webhostingu. Po splnení účelu budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

15.4 Dotknutá osoba (klient) nie je povinná súhlas udeliť. Svoj súhlas môže u prevádzkovateľa kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa Bonikera, s. r. o. so sídlom: Sibírska 38, Bratislava, 831 02 alebo na e-mailovú adresu bonikera@bonikera.sk.

15.5 Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, presné informácie o zdroji, z ktorého sa získali osobné údaje, odpis osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo  ak došlo k porušeniu zákona.

 

16. Záverečné ustanovenie

 

16.1 Informácia o dĺžke trvania zmluvy a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa

Zmluvy uzatvárané prostredníctvom nášho e-shopu majú charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy. Najčastejší spôsob zániku tejto zmluvy je splnením záväzkov oboch zmluvných strán. Predávajúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Uvedené zmluvy môžu tiež zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, a to najmä odstúpením od zmluvy. V uvedených prípadoch nejde  o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť.

16.2 Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

16.3 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien.

16.4 Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 07.02.2018

16.5 Schválenie týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP) zo strany kupujúceho

Okamihom keď kupujúci na stránkach www.bonikera.sk klikne na odkaz „objednávka s povinnosťou platby“, má sa za to, že kupujúci sa riadne oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudoval a tým aj akceptoval. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre podnikateľov

 

1.Úvodné ustanovenia

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti účastníkov obchodno záväzkového vzťahu, t.j. záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.

 

1.2 V prípade, že kupujúcim je podnikateľ (nie spotrebiteľ) riadi sa zmluvný vzťah príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami pre Kúpnu zmluvu § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. Na podnikateľa sa preto nevzťahujú práva, ktoré má spotrebiteľ.

 

2. Vymedzenie pojmov

 

2.1 Podnikateľom sa podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

2.2 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (E-shopu) je obchodná spoločnosť Bonikera, s. r. o., so sídlom Sibírska 38, Bratislava 831 02, IČO: 51 133 814.

 

2.3 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.

 

2.4 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty.

 

2.5 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva alebo licenčná zmluva predmetom, ktorej je prevod softvérovej licencie.

 

3. Zmluvné strany

 

3.1 Predávajúcim je:

Obchodné meno:             Bonikera, s. r. o.
Právna forma:                  spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:                               Sibírska 38, 931 02 Bratislava
IČO:                                 51 133 814
DIČ:                                 2120613000

Zapísaná v:                      obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,

vložka č.: 123324/B

Zastúpená:                        Bc. Monika Sýkorová, konateľ           
 

(ďalej ako „predávajúci“)

 

Kontaktné údaje

Telefónne číslo: 0948 528 616

E-mail: info@bonikera.sk

 

3.2 Kupujúcim (objednávateľom) je:

podnikateľ - osoba, ktorá v mene podnikateľa odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu.

(ďalej ako „kupujúci“)

(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

 

4. Predmet zmluvy

 

4.1 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s týmito VOP.

4.2 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu.

 

5. Množstvo, akosť a vyhotovenie tovaru

 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve, akosti a vyhotovení v súlade  a v rozsahu elektronickej objednávky, ktorá  obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare, jeho množstve, jeho vlastnostiach a cene tohto tovaru. Vlastnosti a popis tovaru je uvedený pri každom tovare ponúkanom v rámci ponuky elektronického obchodu predávajúceho, ktorá má charakter predlohy.

 

 6. Kúpna cena

 

6.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu, ktorá je uvedená v ponuke elektronického obchodu.

6.2 Cena tovaru je uvádzaná v mene: EUR. Spoločnosť Bonikera, s. r. o. nie je platcom DPH.

6.3 Zľavy/Akcie/Výhody

Zľavy/Akcie/Výhody platia v súlade s ich podmienkami výlučne od a do uvedeného dátumu danej zľavy/akcie/výhody alebo do vypredania zásob. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak platí, že jednotlivé  zľavy/akcie/výhody nie je možné vzájomne kombinovať.

6.4 Darček
V prípade, že ste k tovaru dostali darček (bez akejkoľvek platby, t.j. za 0,- eur) Prípadná reklamácia sa na darček nevzťahuje. Nie je to predaný tovar. Predávajúci si ohľadom dodania darčeku vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch, ako aj právo jeho dodania do vyčerpania zásob.

 

7. Miesto dodania tovaru

 

7.1 Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, pričom predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi a tovar zjavne a dostatočne označený ako zásielka pre kupujúceho.

 

8. Čas dodania tovaru

 

8.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 3 až 5 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim.

8.2 V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena,  alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

 

9. Platobné podmienky

 

9.1 Za tovar a služby zakúpené v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru),
 

9.3 Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v bode 10 týchto VOP.

9.4 Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
b) zľavu za opakovaný nákup,
c) zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
d) zľavu na základe členstva v organizáciách a kluboch
e) zľavu za prihlásenie sa na odber noviniek

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

9.5 Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške.

 

10. Poplatky za prepravu

 

10.1 Pri platbe na dobierku  si predávajúci za dopravné účtuje:

 1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5 €

10.4 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

10.5 Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zmluvnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo dohodnuté v objednávke.

 

11. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny

 

12. Obaly a balenie

 

12.1 Predávajúci si náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku neúčtuje. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

12.2 Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, kupujúci spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky. Kupujúci zároveň  poškodenie tovaru oznámi predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu od dodania tovaru.

 

13. Doklady vzťahujúce sa na tovar

 

 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu všetky doklady vzťahujúce sa na dodávaný tovar pri dodaní tovaru vrátane návodu na použitie výrobku (v prípadoch, kde je to potrebné).

 

14. Nebezpečenstvo škody na tovare

 

Pre otázky nebezpečenstva škody na tovare platia príslušné ustanovenia § 455 - 457 Obchodného zákonníka. 

 

15. Zodpovednosť za vady tovaru

 

15.1  Pre zmluvné strany  budú platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

15.2  Vady tovaru musí kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho bez zbytočného odkladu odo dňa prevzatia.

15.3  Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:

 • kópiu faktúry,

 • názov  tovaru,

 • dátum dodania tovaru,

 • opis vady tovaru a ako sa prejavuje,

 • voľbu nároku. 

 

16. Záruka za akosť

 

16.1 Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

16.2 Záruka za akosť vzniká písomným vyhlásením predávajúceho vo forme:

 • poskytnutého záručného listu alebo

 • vyznačenia dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale.

 

17. Záverečné ustanovenia

 

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je v týchto VOP  ustanovené niečo iné, spravujú sa vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy uzavretou na diaľku všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

17.2 Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP  neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto VOP , ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné/neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného/neúčinného ustanovenia.

17.3 Písomné odchylné dojednania zmluvných strán (napr. prostredníctvom emailovej komunikácie majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

17.4 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien.

17.5 Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 07.02.2018

17.6 Okamihom keď kupujúci na stránkach www. adamsport.eu  klikne na odkaz „objednávka s povinnosťou platby“, má sa za to, že kupujúci je plnoletá osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby-kupujúceho, ktorá sa riadne oboznámila so všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudovala, zobrala ich na vedomie a dobrovoľne sa rozhodla uzavrieť zmluvu na diaľku. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.